view this site in English
Wachtwoord vergeten?
Zoeken op de website

Business Tour 2019

Hier kun jij je aanmelden voor de Business Tour 2019 van Gezelschap Leeghwater! Let op, want er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. 

Velden met een * zijn verplicht.

Formulier
Algemene Reisvoorwaarden

I Definities

1. Gezelschap Leeghwater: vereniging met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40397140.
2. Reiziger: persoon die deelneemt aan de studiereis, lid van Gezelschap Leeghwater.
3. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Gezelschap en de Reiziger met betrekking tot het organiseren van een studiereis. De overeenkomst komt tot stand door invulling van het inschrijfformulier door de Reiziger.
4. Studiereis: evenement waarbij Reiziger een reis (naar het buitenland) onderneemt met vooraf vastgesteld programma, met start- en einddatum.
5. Reissom: De reiskosten voor Reiziger om deel te nemen aan de Studiereis. Dit bedrag geldt per persoon, tenzij anders aangegeven.

II Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten tussen Gezelschap Leeghwater en de Reiziger.
2. De algemene voorwaarden van Gezelschap Leeghwater zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de Overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de Overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd.
3. Door het sluiten van een Overeenkomst, aanvaardt de Reiziger de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk overeengekomen te worden. Dergelijke afwijkingen gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst en niet voor Overeenkomsten die later worden gesloten.
5. Ingeval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gezelschap Leeghwater en de Reiziger zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

III Betaling

1. De Reiziger dient de Reissom direct bij inschrijving te betalen, maar op zijn laatst 14 dagen voor aanvang van de Studiereis. In geval van een aanbetaling dient het resterende bedrag op zijn laatst 14 dagen voor aanvang van de Studiereis betaalt te worden.
2. Een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de Reiziger de Reissom volledig heeft betaald. Tot het moment van volledige betaling van de Reissom, kan de Reiziger geen aanspraak maken op enige prestatie van Gezelschap Leeghwater.

IV Reissom

1. Gezelschap Leeghwater mag de Reissom tot twintig dagen voor aanvang van de reis verhogen in verband met onverwachte kosten. Gezelschap Leeghwater geeft daarbij aan op welke wijze de verhoging is berekend.
2. Indien Gezelschap Leeghwater de Reissom verhoogt conform lid 1, dan is de Reiziger bevoegd de Overeenkomst binnen 3 dagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging te ontbinden.

V Annulering

1. Gezelschap Leeghwater heeft het recht de Studiereis te annuleren, indien sprake is van (een) gewichtige reden(en). Indien Gezelschap Leeghwater de Studiereis annuleert, dan heeft Reiziger recht op teruggave van de Reissom.
2. Bij annulering door de Reiziger vanaf 30 dagen voor aanvang van de reis dient hij/zij 100% van de Reissom te betalen, indien er geen vervangende Reiziger kan worden gevonden door de organisatie.

VII Privacy

1. Tijdens activiteiten van Gezelschap Leeghwater kunnen beeld- of geluidsopnamen worden gemaakt. Door deel te nemen aan de activiteit stemt de deelnemer in met het maken van deze opnames en met de reproductie en verspreiding ervan op de Gezelschap Leeghwater site, naar het bedrijf van de Business Tour, Gezelschap Leeghwater Facebook of andere media. Gezelschap Leeghwater zal dit materiaal verwijderen als het desbetreffende lid hier om vraagt.

VIII Aansprakelijkheid

1. Gezelschap Leeghwater is in geen enkel geval aansprakelijk voor het verlies, diefstal en/of schade, van welke aard ook, van eigendom van deelnemers aan activiteiten of gebruikers van diensten van Gezelschap Leeghwater.
2. Reiziger is gehouden voorafgaand aan het plaats hebben van de Studiereis een voldoende dekking biedende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
3. Gezelschap Leeghwater is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, indien en voor zover zulke tekortkomingen zijn toe te rekenen aan Reiziger en/of zijn/haar eigen begeleid(st)er(s). Hieronder wordt mede verstaan het niet in bezit hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) en/of de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.
4. De Reiziger zal de gegevens betreffende hemzelf/haarzelf verstrekken, die voor Gezelschap Leeghwater van belang zijn voor het organiseren van de reis. Het niet of niet tijdig aanleveren van deze gegevens heeft tot gevolg dat de Reiziger Gezelschap Leeghwater vrijwaart van alle geleden schade als gevolg van het ontbreken hiervan.
5. Gezelschap Leeghwater is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, resulterend uit de datum of tijd van levering van goederen en/of diensten.
6. Bezoekers van activiteiten van Gezelschap Leeghwater doen dit op eigen risico. Gezelschap Leeghwater aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van (leden, commissieleden of bestuursleden van) Gezelschap Leeghwater, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

IX Alcohol, Drugs en wapens

1. Gezelschap Leeghwater hanteert een streng drugsbeleid. Bij activiteiten van Gezelschap Leeghwater is het nuttigen en/of het in het bezit hebben van drugs niet toegestaan. Het bestuur van Gezelschap Leeghwater behoudt zich het recht om bij verdenking van het bezit en/of gebruik van drugs, de betreffende deelnemer(s) te weigeren/verwijderen van de activiteit en eventueel (tijdelijk) te ontzetten van het lidmaatschap in de vorm van een schorsing of royement.
2. Bij activiteiten van Gezelschap Leeghwater is het nuttigen en/of het in het bezit hebben van alcohol houdende dranken verboden voor personen onder de 18 jaar. Het bestuur van Gezelschap Leeghwater behoudt zich het recht om bij verdenking van het bezit en/of gebruik van alcoholhoudende dranken bij een persoon onder de 18 jaar, de betreffende deelnemer(s) te weigeren/verwijderen van de activiteit en eventueel (tijdelijk) te ontzetten van het lidmaatschap in de vorm van een schorsing of royement.
3. Bij activiteiten van Gezelschap Leeghwater is het verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan de politie.
4. Eventuele kosten voor het verwijderen van de deelnemer zullen voor rekening van de deelnemer zelf komen.

X Overig

1. Deelnemers aan activiteiten zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van de organiserende commissie(s) en van het Bestuur te allen tijde op te volgen.
2. Deze voorwaarden dienen gezien te worden als uitbereiding op de algemene voorwaarden van lidmaatschap van Gezelschap Leeghwater, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Gezelschap Leeghwater, welke in alle gevallen als leidend gezien dienen te worden. Deze documenten kunnen desgewenst worden ingezien bij het bestuur van Gezelschap Leeghwater.


Sioux CCM
Nouryon
Alliander

Realisatie: verenigingenweb